آزمونهای یوس ۲۰۲۰

دانشگاه کاپادوکیادانشگاه کاپادوکیا
دانشگاه آرتوکلودانشگاه آرتوکلو
دانشگاه هارراندانشگاه هارران
دانشگاه بیرونیدانشگاه بیرونی
دانشگاه سلیمان دمیرلدانشگاه سلیمان دمیرل

Gaziantep-university-yosدانشگاه قاضی آنتپ
دانشگاه مونزوردانشگاه مونزور
دانشگاه چوکوراوادانشگاه چوکوراوا
آزمون تومر ترکیهدانشگاه استانبول
دانشگاه بالیک اسیردانشگاه بالیک اسیر

دانشگاه یلدیزتکنیکدانشگاه یئلدیزتکنیک
دانشگاه اینونودانشگاه اینونو
دانشگاه جمهوریتدانشگاه جمهوریت
دانشگاه اتاتورکدانشگاه اتاتورک
دانشگاه ساکاریادانشگاه ساکاریا

دانشگاه اولوداغدانشگاه اولوداغ
دانشگاه کاستامونودانشگاه کاستامونو
دانشگاه اوشاکدانشگاه اوشاک
دانشگاه جراح پاشادانشگاه جراح پاشا
دانشگاه ارجیسErciyes-University-yos

دانشگاه ترابزوندانشگاه ترابزون
دانشگاه کارادنیز تکنیکدانشگاه کارادنیز تکنیک
دانشگاه اگهدانشگاه اگه
دانشگاه مصطفی کمالدانشگاه مصطفی کمال
دانشگاه آنادولودانشگاه آنادولو

دانشگاه آنکارادانشگاه آنکارا
دانشگاه ۱۹ مایسدانشگاه ۱۹ مایس
دانشگاه دوملی پینار (کوتاهیا)دانشگاه دوملی پینار (کوتاهیا)
دانشگاه یدی آرالیک کیلیسدانشگاه یدی آرالیک کیلیس
دانشگاه آکدنیزدانشگاه آکدنیز

دانشگاه رجب طیب اردوغاندانشگاه رجب طیب اردوغان
دانشگاه کاراتکیندانشگاه کاراتکین
فروشگاه