لیست قبول شدگان آزمون مدرسی مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه مورخــه 95/09/19

ردیف

 کــــد مـــــــــلی

  READING

LISTENING

WRITING

LANGUAGE

KNOWLEDGE

TOTAL

1

6409770091

14

21

24

25

84

2

2741327025

20

22

21

21

84

3

2741069360

18

18

23

22

81

4

2740229763

16

20

24

20

80

5

2753698139

15

19

19

23

76

از قبول شدگان دعوت به عمل می آید تا در روز شنبه مورخـه 95/10/04 راس ساعت 10:30 برای انجام مصاحبه علمی در محل  مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه حضور یابند.

آدرس : خیابان دانشکده جنب کوچه پرهیزکار مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه
تلفن تماس: 33466269-044

درباره تومر سنتر