١) 🎓دانشگاه یدی تپه سالیانه و تحصیل به زبان انگلیسی و بدون بورس و قسط بندی

* پزشکی ٢۵٠٠٠دلار
* دندانپزشکی ٢۵٠٠٠دلار
*داروسازی ١٨۵٠٠دلار
* فیزیوتراپی ٩٠٠٠دلار
*پرستاری ٨۵٠٠دلار

 

٢) 🎩دانشگاه بیکنت تحصیل به زبان ترکی و بدون بورس و قسط بندی
*پزشکی ١۶۵٠٠ دلار
*دندانپزشکی ١۶۵٠٠دلار

٣) 🎩دانشگاه استینیه بدون بورس و بدون قسط بندی
*پزشکی به زبان ترکی ٢٠٠٠٠ دلار
پزشکی به زبان انگلیسی ٢٢۵٠٠دلار
*داروسازی به زبان ترکی ١١۵٠٠دلار
داروسازی به زبان انگلیسی١٢۵٠٠
*فیزیوتراپی به زبان ترکی و انگلیسی ۵٢٠٠دلار
*پرستاری به زبان ترکی و انگلیسی ۵٢٠٠دلار

۴)🎩دانشگاه التین باش

*پزشکی به زبان انگلیسی ٢۵٠٠٠دلار
با ارائه ٢۵٪؜ بورس ١٨٧۵٠ دلار

*دندانپزشکی به زبان انگلیسی ٢۵٠٠٠دلار
با ارائه ٢۵٪؜ بورس ١٨٧۵٠ دلار

۵) 🎩دانشگاه باهچه شهیر به زبان انگلیسی و بدون بورس و قسط بندی
* پزشکی ٢۵٠٠٠دلار
* فیزیو تراپی ٩٠٠٠دلار

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می توانید از این برچسب ها <abbr title=“HyperText Markup Language”>HTML</abbr> و ویژگی ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*