به نام ايزد يكتا

قرارداد اعطاي موقت نمايندگي

اين قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدني و ماده 13 قانون خدمات کشوری  بين شرکت رویای دانش ارتباط سبز

( نمایندگی مرکز زبان دانشگاه ارومیه) به عنوان طرف اول قرارداد و شركت ……… ………… ……….. ………

به آدرس …….. ….. …….  …… ……. …… …….

و به نمایندگی آقاي/خانم: ……………………………….. فرزند : …………………… دارنده شماره شناسنامه …………… صادره از……… . و کد ملی ………………. تلفن : ……………………. به عنوان طرف دوم قرارداد با شرايط و مقررات زير منعقد گرديده و طرفين با امضاي خود به اجراي مفاد آن متعهد و ملزم شدند.

ماده 1 موضوع قرارداد

اعطاي شعبه توسط طرف اول به طرف دوم قرارداد، جهت انجام دوره های آموزشی زبانهای خارجی و نیز برگزاری آزمونهای مرتبط با زبانهای خارجی که دانشگاه ارومیه مجوز برگزاری آنها را دارا می باشد.

ماده 2 مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ امضاي قرارداد به مدت یک سال شمسی بوده و با توافق طرفين قابل تمديد است.

ماده 3 شرح تعهدات طرف اول قرارداد

3-1- ارائه راهكارهاي لازم جهت برقراري سازمان اداري و آموزشي.

3-2-  ارائه مجوز برگزاری كليه دوره هاي آموزشي قابل اجرا در محل شعبه با تشخيص طرف اول.

3-3-  ارائه راهكار و دستورالعمل در مورد نحوه برگزاري و اجراي دوره ها و آزمونها .

3-4-  نظارت و كنترل كمي و كيفي دوره هاي اجرا شده به هر نحو مقتضي .

3-5-  ارائه آموزش هاي لازم و بررسي و ارزيابي عملكرد نمایندگی.

3-6-  اعزام پرسنل و كارشناسان ذيربط جهت ارائه راهكارهايي مناسب در صورت درخواست طرف دوم در ازاي پرداخت هزينه

هاي مربوطه از سوي طرف دوم قرارداد .

3-7-  صدور و ارسال گواهي هاي پايا ن دوره از طرف دانشگاه ارومیه  به فارغ التحصيلان، پس از تأئيد كيفي اجراي دوره و آزمون و رعايت استانداردهاي آموزشي مربوطه .

3-8- اعلام و ارائه تغييرات در محتوي و روشهاي اجرايي دوره هاي آموزشي جهت بهبود كيفيت و اعلام  و ارائه دوره های

جديد اضافه شده و قابل اجرا در نمايندگي به صلاحديد طرف اول

3-9- ارایه مجوز تبلیغات به طرف اول

ماده 4 شرح تعهدات طرف دوم قرارداد

4-1- فراهم سازي مكاني با فضاي آموزشي  با شرایط حداقلی زیر که به تایید کتبی طرف اول می رسد:

  • واقع در نقاط مرکزی شهر ، ترجیحا” بر خیابان اصلی ، مستقل و دربست
  • دارای فضای مناسب که به تایید طرف اول می رسد.
  • در صورت استیجاری بودن ، قرارداد ساختمان به نام طرف دوم به صورت اجاره نامه رسمی ( کپی برابر اصل آن  می بایستی در اختیار طرف اول قرار گیرد)
  • دارای حداقل 1 خط مستقیم تلفن

4-2 فراهم نمودن امكانات سمعی و بصری و تجهيزات لازم طبق مشاوره و تاييد طرف اول .

4-3- رعايت شان دانشگاه در كليه امور اطلاع رساني و تبليغاتي نظير بروشور ، پوستر و ساير موارد

تبصره :طرف دوم موظف است قبل از انجام هرگونه امور مربوط به بند هاي  4-2 و 4-3 طرح مربوطه را به تاييد طرف اول برساند.

4-5- نصب تابلوي مرکزآموزش زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه (نمایندگی شرکت ……) (رنگ، ابعاد و اندازه هر بخش از تابلو باید به تایید طرف اول برسد)

4-6- عدم استفاده از هر گونه اسم و عنوان شركت يا موسسه و غيره در محل شعبه.

4-7- برگزاري كليه دوره هاي آموزشي ارائه شده با رعايت استانداردهاي كمي و كيفي  که طرف اول در اختیار قرار داده است .

4-8-  ارائه پيوسته گزارشات عملكرد و ثبت نامهاي انجام شده در نمايندگي و ثبت نام تمامی  متقاضیان در سامانه موسسه که در اختیار طرف دوم قرار داده میشود.

4-9- رعايت و اجراي كليه آئين نامه ها بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي و آموزشي طرف اول قرارداد .

4-11- شعبه اجازه هيچ گونه صدور گواهينامه پايان دوره را ندارد و كليه گواهينامه ها فقط ازطریق طرف اول صادر

خواهد شد .نحوه صدور گواهینامه پایان دوره برای فعالیت های مختلف بر اساس دستور العمل صادره از سوی طرف اول خواهد بود.

4-12- همكاري كامل در نظارت كيفي و كمي طرف اول قرارداد در كليه امور آموزشي و مالي مرتبط با مفاد قرارداد.

4-13- پرداخت به موقع مبلغ قرارداد طبق موضوع ماده 5

4-14- طرف دوم متعهد است تعداد زبان آموزان را در پایان سال اول قرار داد حداقل به 150 نفردر هر ترم برساند.

ماده 5    مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

5-1- طرف دوم متعهد می شود معادل …. درصد از شهریه های دریافتی بابت هر دوره از افراد ثبت نام شده را  در تاریخ های مقرربه حساب اعلامی از سوی طرف اول واریز و فیش واریزی را با نامه رسمی به طرف اول تسلیم نماید.

5-2- طرف دوم متعهد می شود معادل 50 درصد از درآمد حاصل از برگزاری آزمونهای تعیین سطح و آزمونهای مدرسی را به همراه مشخصات شرکت کنندگان و نتیجه آزمون به حساب اعلامی از سوی طرف اول و حداکثر 2 هفته پس از برگزاری آزمون واریز و فیش واریزی را با نامه رسمی منضم به مستندات مربوط به طرف اول تسلیم نماید.

 

 

ماده 6  سپرده تضمين قرارداد

طرف دوم قرارداد به منظور حسن انجام تعهدات شعبه مطابق با مفاد اين قرارداد ، ضمانت معتبر مورد تایید طرف اول به مبلغ  پانصد میلیون ريال معادل پنجاه میلیون تومان ، در اختيار طرف اول قرارخواهد داد كه در پايان مدت قرارداد و يا فسخ قرارداد ، پس از تسويه كليه حسابهاي مورد قرارداد و در صورت عدم تخلف، به طرف دوم مسترد خواهد گرديد .

تبصره : طرف دوم مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان حق برند به صورت سالیانه به طرف اول پرداخت مینماید و در صورت فسخ قرارداد مبلغ ذکر شده عودت داده نخواهد شد.

ماده 7 حق نظارت و كيفيت كار

7-1- طرف اول قرارداد به هدف اطمينان از برگزاري مناسب دوره هاي آموزشي، مجاز مي باشد برانجام فعاليت هاي آموزشي به صورت حضوري نظارت نمايد .

7-2– در صورتي كه كيفيت يا كميت دوره هاي آموزشي، اداري و مالي طرف دوم قرارداد، نياز به تغيير داشته باشد، طرف اول موضوع را به طرف دوم كتبا تذكر خواهد داد و طرف دوم مي بايست حداكثر طي 1 ماه پس از اولين تذكر نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد ، در غير اين صورت طرف اول مي تواند به لغو قرارداد اقدام نمايد

.

ماده 8  ساير تعهدات و شرايط

8-1- پاسخگويي به مقامات و مسئولين محلي و دانشجويان در رابطه با فعاليت آموزشي به عهده طرف دوم قرارداد است .

8-2- مسئوليت اجراي دوره هاي آموزشي به عهده طرف دوم قرارداد است .

8-3- طرف دوم قرارداد ، متعهد است كه اطلاعات و تجربيات حاصله از طرف اول را بغير واگذار ننمايد و همچنين استفاده

اختصاصي از آن بعمل نياورد، در غيراين صورت متخلف محسوب مي شود .

8-4- طرف دوم قرارداد ، حق واگذاري نمايندگي موضوع قرارداد را جزئاً و كلاً به غير ندارد .

8-5- چنانچه فعاليت آموزشي طرف دوم به تشخيص طرف اول قرارداد از حيث كميت و كيفيت و تعداد دانشجو، به حد نصاب

نرسيد طرف اول حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

8-6- پرداخت هزينه هاي مربوط به ماليات و عوارض و حق بيمه به عهده طرف دوم قرارداد است .

8-7-  در صورت وقوع تخلف در هر يك از تعهدات مندرج در قرارداد ، توسط طرف دوم قرارداد ، طرف اول حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

8-8- در صورت بروز مشكلات اداري واجرائي قانوني، قرارداد خود به خود فسخ و طرف اول قرارداد هيچگونه تعهدي برای ادامه همكاري ندارد و براي طرف مقابل حقوقي متصور نخواهد بود .

8-9- درصورت بروز شرايط فورس ماژور خارج از اختيار طرفين قرارداد به صورتي كه انجام موضوع قرارداد امكان پذير نباشد

هركدام از طرفين در صورت علاقه به فسخ قرارداد، بايستي موضوع را كتبا به طرف مقابل اطلاع دهد و در صورتي كه توافقات لازم بين طرفين به عمل آمد،  قرارداد فسخ خواهد گرديد. در غير اين صورت پس از رفع شرايط موضوع قرارداد ادامه پيدا خواهد كرد .

8-10-  در صورت بروز اختلاف ناشي از تفسير و يا عدم انجام تعهدات اين قرارداد، در مرحله اول موضوع در جلسه اي با حضور طرفين مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت عدم حصول به نتيجه، موضوع توسط داور مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد و رأي داور قطعي و قابل اجراخواهد بود .

8-11- اين قرارداد از شمول مقررات قانون كار خارج است.

ماده 9 فسخ قرارداد

در صورتي كه به دلايل مذكور دراين قرارداد يا به دلايل ديگر،  اين قرارداد فسخ گردد ، موارد زير بايد به مرحله اجرا درآيد :

9-1- كليه منابع و ابزارهايي كه توسط طرف اول جهت اجراي امور نمايندگي در اختيار طرف دوم قرارداده شده است عينا بايد

به طرف اول مسترد گردد و طرف دوم به هيچ وجه مجاز به كپي برداري و استفاده از آن نخواهد بود .

9-2- وجوه پرداخت شده به طرف اول طبق ماده 5 اين قرارداد قابل استرداد به طرف دوم نيست .

9-3- طرف دوم موظف است هرگونه تابلو ، عناصر اطلاع رساني و تبليغاتي ، فرم ها و اسنادي را كه به نوعي نام يا آرم طرف

اول در آن بكار رفته است را به طرف اول تحويل دهد .

ماده 10 توافقهاي ديگر

هيچگونه توافق شفاهي خارج از مفاد اين قرارداد بين طرفين اين قرارداد وجود ندارد و هرگونه توافق جديد بين طرفين اين

قرارداد بايد بصورت مكتوب به امضا طرفين اين قرارداد رسيده و بعنوان متمم اين قرارداد ضميمه گردد .

ماده 11 صلاحيت قانوني

طرفين قرارداد به صلاحيت قانوني خود براي امضاي اين قرارداد اقرار كرده و مسئوليتهاي قانوني ناشي از آنرا تقبل نمودند .

ماده 12 مواد و نسخ قرارداد

اين قرارداد با 12 ماده ، 4 صفحه و در سه نسخه تهيه گرديده است كه هريك از نسخه ها حكم واحد را دارند .

 

طرف اول قرارداد                                                                                                 طرف دوم قرارداد

درباره تومر سنتر