تومرسنتر

رویای دانش ارتباط سبز (تومر سنتر) یک موسسه جوان ، پویا و رو به رشد می باشد که در طی ۸سال فعالیت حرفه ای موفق به کسب  اولین نـمایندگی مـرکز زبان های خارجـی دانشگاه آنـکارا بـرای آزمـون آنلاین tomer
( زبان تــرکی استانبولی )  در سـال ۲۰۰۹تا سـال ۲۰۱۵ و نـمایندگی رسمـی مـرکز زبان های خـارجی دانشگاه سراسری ارومــیه در سال ۲۰۱۵ شد.

رویای دانش ارتباط سبز (تومر سنتر) یک موسسه جوان ، پویا و رو به رشد می باشد که در طی ۸سال فعالیت حرفه ای موفق به کسب  اولین نـمایندگی مـرکز زبان های خارجـی دانشگاه آنـکارا بـرای آزمـون آنلاین tomer
( زبان تــرکی استانبولی )  در سـال ۲۰۰۹تا سـال ۲۰۱۵ و نـمایندگی رسمـی مـرکز زبان های خـارجی دانشگاه سراسری ارومــیه در سال ۲۰۱۵ شد.

  • دسته بندی Startup Guidance
  • جزییات مشتری Branding, Web Design
  • لینک پروژه ThemeForest Envato
  • نوع پروژه www.projectname.com