معرفی دوره:

دوره زبان ترکی استانبولی در ۷ ترم برگزار می گردد که طول مدت هر ترم ۴۵ روز می باشد. در کل دوره سه کتاب با نام های Hitit 1 برای ترم های ۱، ۲ و ۳ ، Hitit 2 برای ترم های ۴ و ۵ ، Hitit 3 برای ترم های ۶ و ۷ مورد استفاده قرار می گیرند. بعد از پایان ۷ ترم آمون EXIT برگزار می شود که مدرک پایان دوره توسط دانشگاه ارومیه صادر می شود.

در این دوره ها چهار مهارت  konuşma (speaking) , dinleme (listening) , yazma (writing) , dilbigisi (grammar) تدریس می شوند.

اهداف این دوره:

آمادگی جهت آزمون Tömer و آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه نیز می باشد.