آزمونهای یوس ۲۰۲۰

دانشگاه کاپادوکیادانشگاه کاپادوکیا
دانشگاه آرتوکلودانشگاه آرتوکلو
دانشگاه کارابوکدانشگاه کارابوک
harran üniversitesiدانشگاه هارران
دانشگاه گلیشیمدانشگاه گلیشیم

دانشگاه بیرونیدانشگاه بیرونی
دانشگاه باشکنتدانشگاه باشکنت
دانشگاه استانبول کولتوردانشگاه استانبول کولتور
Munzur Üniversitesiدانشگاه مونزور
دانشگاه قاضی عثمان پاشادانشگاه قاضی عثمان پاشا

دانشگاه بالیک اسیردانشگاه بالیک اسیر
دانشگاه یلدیزتکنیکدانشگاه یلدیزتکنیک
İnönü Üniversitesiدانشگاه اینونو
دانشگاه جمهوریتدانشگاه جمهوریت
دانشگاه اتاتورکدانشگاه اتاتورک

دانشگاه ساکاریادانشگاه ساکاریا
دانشگاه اسکندرون تکنیکدانشگاه اسکندرون تکنیک
Erzurum Teknik Üniversitesiدانشگاه ارزروم تکنیک
Bursa Uludağ Üniversitesiدانشگاه اولوداغ
Kastamonu Üniversitesiدانشگاه کاستامونو

دانشگاه اوشاکدانشگاه اوشاک
دانشگاه جراح پاشادانشگاه جراح پاشا
دانشگاه فراتfirat-university-yos
دانشگاه عدنان مندرسدانشگاه عدنان مندرس
Erciyes Üniversitesi ERÜErciyes-University-yos

دانشگاه ترابزوندانشگاه ترابزون
دانشگاه کارامان اوغلو مهمت بیدانشگاه کارامان اوغلو مهمت بی
Ege Üniversitesiدانشگاه اگه
دانشگاه ازمیر دموکراسیدانشگاه ازمیر دموکراسی
mustafa kemal üniversitesiدانشگاه مصطفی کمال

دانشگاه آنادولودانشگاه آنادولو
Pamukkale Üniversitesiدانشگاه پاموک کاله
Ondokuz Mayıs Üniversitesiدانشگاه ۱۹ مایس
دانشگاه دوملی پینار (کوتاهیا)دانشگاه دوملی پینار (کوتاهیا)
دانشگاه یدی آرالیک کیلیسدانشگاه یدی آرالیک کیلیس

Çukurova Üniversitesiدانشگاه چوکوراوا
دانشگاه جلال بایاردانشگاه جلال بایار
دانشگاه عزت بایسالدانشگاه عزت بایسال
دانشگاه آنکارادانشگاه آنکارا
دانشگاه آکدنیزدانشگاه آکدنیز

دانشگاه رجب طیب اردوغاندانشگاه رجب طیب اردوغان
دانشگاه کاراتکیندانشگاه کاراتکین
آزمون تومر ترکیهدانشگاه استانبول
دانشگاه شیخ ادبالیدانشگاه شیخ ادبالی
دانشگاه سلیمان دمیرلSüleyman-Demirel-Üniversitesi-yos

Karadeniz Teknik Üniversitesi logoدانشگاه کارادنیز تکنیک
Gaziantep Üniversitesiدانشگاه قاضی آنتپ
ورود به سامانه
از من بپرسید
ارسال