آزمونهای یوس ۲۰۲۰

دانشگاه کاپادوکیادانشگاه کاپادوکیا
دانشگاه آرتوکلودانشگاه آرتوکلو
دانشگاه کارابوکدانشگاه کارابوک
دانشگاه هارراندانشگاه هارران
دانشگاه گلیشیمدانشگاه گلیشیم

دانشگاه بیرونیدانشگاه بیرونی
دانشگاه باشکنتدانشگاه باشکنت
دانشگاه استانبول کولتوردانشگاه استانبول کولتور
دانشگاه مونزوردانشگاه مونزور
دانشگاه قاضی عثمان پاشادانشگاه قاضی عثمان پاشا

دانشگاه بالیک اسیردانشگاه بالیک اسیر
دانشگاه یلدیزتکنیکدانشگاه یلدیزتکنیک
دانشگاه اینونودانشگاه اینونو
دانشگاه جمهوریتدانشگاه جمهوریت
دانشگاه اتاتورکدانشگاه اتاتورک

دانشگاه ساکاریادانشگاه ساکاریا
دانشگاه اسکندرون تکنیکدانشگاه اسکندرون تکنیک
دانشگاه ارزروم تکنیکدانشگاه ارزروم تکنیک
دانشگاه اولوداغدانشگاه اولوداغ
دانشگاه کاستامونودانشگاه کاستامونو

دانشگاه اوشاکدانشگاه اوشاک
دانشگاه جراح پاشادانشگاه جراح پاشا
دانشگاه فراتfirat-university-yos
دانشگاه عدنان مندرسدانشگاه عدنان مندرس
دانشگاه ارجیسErciyes-University-yos

دانشگاه ترابزوندانشگاه ترابزون
دانشگاه کارامان اوغلو مهمت بیدانشگاه کارامان اوغلو مهمت بی
دانشگاه اگهدانشگاه اگه
دانشگاه ازمیر دموکراسیدانشگاه ازمیر دموکراسی
دانشگاه مصطفی کمالدانشگاه مصطفی کمال

دانشگاه آنادولودانشگاه آنادولو
دانشگاه پاموک کالهدانشگاه پاموک کاله
دانشگاه ۱۹ مایسدانشگاه ۱۹ مایس
دانشگاه دوملی پینار (کوتاهیا)دانشگاه دوملی پینار (کوتاهیا)
دانشگاه یدی آرالیک کیلیسدانشگاه یدی آرالیک کیلیس

دانشگاه چوکوراوادانشگاه چوکوراوا
دانشگاه جلال بایاردانشگاه جلال بایار
دانشگاه عزت بایسالدانشگاه عزت بایسال
دانشگاه آنکارادانشگاه آنکارا
دانشگاه آکدنیزدانشگاه آکدنیز

دانشگاه رجب طیب اردوغاندانشگاه رجب طیب اردوغان
دانشگاه کاراتکیندانشگاه کاراتکین
آزمون تومر ترکیهدانشگاه استانبول
دانشگاه شیخ ادبالیدانشگاه شیخ ادبالی
دانشگاه سلیمان دمیرلSüleyman-Demirel-Üniversitesi-yos

دانشگاه کارادنیز تکنیکدانشگاه کارادنیز تکنیک
Gaziantep-university-yosدانشگاه قاضی آنتپ
از من بپرسید
ارسال