انتخاب رشته

انجام امورات انتخاب رشته تحصیلی در تمامی دانشگاه های ترکیه در مقطع لیسانس و فوق لیسانس