دانشگاههای مورد تایید استرالیا توسط وزارت بهداشت

تحصیل در استرالیا
تحصیل در استرالیا
 • Australian Catholic University
 • Australian National university
 • Bond University
 • Central Queensland University
 • Charles Darwin University
 • Curtin University
 • Deakin University
 • Edith Cowan University
 • Flinders University
 • Griffith University
 • James Cook University
 • La Trobe University
 • Macquarie University
 • Monash University
 • Murdoch University
 • Queensland University of Technology
 • RMIT University
 • Southern Cross University
 • Swinburne University Technology
 • University of Adelaide
 • University of Canberra
 • University of Melbourne
 • University of New England Australia
 • University of New South Wales
 • University of Newcastle Australia
 • University of Queensland
 • University of South Australia
 • University of Southern Queensland
 • University of Sydney
 • University of Tasmania
 • University of Technology Sydney
 • University of the Sunshine Coast
 • University of Western Australia
 • University of Wollongong
 • UNSW Sydney
 • Victoria University
 • Western Sydney University