دانشگاههای مورد تایید چین توسط وزارت بهداشت

تححصیل در چین
تححصیل در چین
 • Beijing Normal University
 • Capital Medical University
 • Central South University
 • China agricultural university
 • China Med University
 • China Pharmaceutical University
 • Chinese University Hong Kong
 • East china university of science and technology
 • Fudan University
 • Huazhong University of Science and Technology
 • Jilin University
 • Jinan University
 • Nanjing Agriculture University
 • Nanjing Medical University
 • Nanjing University
 • Nankai Universit
 • Ocean University of China
 • Peking University
 • Shandong University
 • Shanghai jiao Tong University
 • Shanghai University
 • Sichuan University
 • Soochow University
 • Southeast University
 • Sun Yat-Sen University
 • Tianjin University
 • Tongji University
 • Tsinghua University
 • University Hong Kong
 • University of Chinese Academy of Science
 • University of Science and Technology of China
 • Wuhan University
 • Xiamen University
 • Xian jiaotong University
 • Zhejiang University
 • Zhengzhou University
 • Beijing university of Chinese medicine – در رشته داروسازی و طب سنتی در مقطع تحصیلات تکمیلی برای دارندگان مدرک پزشکی