دانشگاههای مورد تایید کانادا توسط وزارت بهداشت

تحصیل در کانادا
تحصیل در کانادا
 • Dalhousie University
 • Laval University
 • McGill University
 • McMaster University
 • Memorial University of Newfoundland
 • Queen’s University at Kingston
 • Simon Faster University
 • University of Western Ontario
 • Universite de Sherbrooke
 • University de Montreal
 • University de Quebec a Montreal
 • University Guelph
 • University of Alberta
 • University of British Columbia
 • University of Calgary
 • University of Manitoba
 • University of Northern British Columbia
 • University of Ottawa
 • University of Regina
 • University of Saskatchewan
 • University of Toronto
 • University of Victoria
 • University of Windsor
 • University Waterloo
 • Western University
 • York University