رتبه بندی دانشگاه های جهان – Times Higher Education 2021

رتبه در جهان نام دانشگاه تعداد دانشجویان تمام وقت
۴۰۱–۵۰۰ Cankaya University ۷,۴۹۲
۴۰۱–۵۰۰ Koç University ۵,۴۴۰
۵۰۱–۶۰۰ Hacettepe University ۵۱,۵۳۰
۵۰۱–۶۰۰ Sabancı University ۳,۶۸۷
۶۰۱–۸۰۰ Bilkent University ۱۰,۰۹۳
۶۰۱–۸۰۰ Boğaziçi University ۱۳,۷۷۲
۶۰۱–۸۰۰ Ozyegin University ۶,۲۸۰
۸۰۱–۱۰۰۰ Istanbul University ۸۷,۱۴۶
۸۰۱–۱۰۰۰ Istanbul Technical University ۳۷,۸۶۱
۸۰۱–۱۰۰۰ Karabük University ۴۷,۴۶۴
۸۰۱–۱۰۰۰ Middle East Technical University ۲۳,۳۳۰
۱۰۰۱+ Acıbadem University ۲,۶۰۸
۱۰۰۱+ Akdeniz University ۳۶,۴۹۲
۱۰۰۱+ Aksaray University ۲۲,۶۲۶
۱۰۰۱+ Anadolu University ۵۱۳,۶۹۰
۱۰۰۱+ Ankara University ۷۶,۳۶۴
۱۰۰۱+ Atatürk University ۵۸,۵۸۸
۱۰۰۱+ Atılım University ۹,۳۸۵
۱۰۰۱+ Bahçeşehir University ۱۸,۴۲۲
۱۰۰۱+ Başkent University ۱۳,۲۲۷
۱۰۰۱+ Bezmiâlem Vakif University ۳,۵۲۱
۱۰۰۱+ Bolu Abant Izzet Baysal University ۲۲,۴۶۶
۱۰۰۱+ Cukurova University ۴۲,۹۷۴
۱۰۰۱+ Dokuz Eylül University ۶۱,۶۲۰
۱۰۰۱+ Duzce University ۲۸,۳۴۶
۱۰۰۱+ Ege University ۴۲,۱۷۳
۱۰۰۱+ Erciyes University ۳۷,۵۸۰
۱۰۰۱+ Eskişehir Osmangazi University ۳۰,۵۳۳
۱۰۰۱+ Gazi University ۴۳,۵۱۸
۱۰۰۱+ Gaziantep University ۳۰,۷۱۳
۱۰۰۱+ Gebze Technical University ۷,۴۹۲
۱۰۰۱+ Istanbul Medipol University ۱۸,۷۸۰
۱۰۰۱+ Izmir Institute of Technology ۵,۳۲۸
۱۰۰۱+ Marmara University ۶۳,۰۹۰
۱۰۰۱+ Ondokuz Mayis University ۳۷,۳۳۳
۱۰۰۱+ Recep Tayyip Erdoğan University ۱۲,۳۶۵
۱۰۰۱+ Sakarya University ۵۱,۲۷۳
۱۰۰۱+ Selçuk University ۴۶,۷۹۱
۱۰۰۱+ Süleyman Demirel University ۳۷,۱۵۰
۱۰۰۱+ TOBB University of Economics and Technology ۵,۸۳۹
۱۰۰۱+ Tokat Gaziosmanpaşa University ۱۸,۴۷۱
۱۰۰۱+ Yeditepe University
Explore
۱۹,۴۱۵
۱۰۰۱+ Yıldız Technical University ۳۴,۳۳۶
ورود به سامانه
از من بپرسید
ارسال