دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

 

دانشگاههای مورد تایید ترکیه توسط وزارت بهداشت ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲

تحصیل در ترکیه
تحصیل در ترکیه
 • Acıbadem University
 • Ataturk University
 • Ankara University
 • Bahçeşehir University
 • Başkent University
 • Dokuz Eylül University
 • Ege University
 • Gazi University
 • Hacettepe University
 • Istanbul University
 • Izmir Katip Celebi University
 • Koc University
 • Marmara University
 • Ondokuz Mayis University
 • Yeditepe University