دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم ۲۰۲۰

دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم ۲۰۲۰

گروه الف (ممتاز)

 • دانشگاه بیلکنت / Bilkent University / Bilkent Üniversitesi
 • دانشگاه بغازیچی / Boğaziçi University / Boğaziçi Üniversitesi
 • دانشگاه حاجت‌تپه / Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi
 • دانشگاه استانبول تکنیک / Istanbul Technical University / İstanbul Teknik Üniversitesi
 • دانشگاه کوچ / Koç University / Koç Üniversitesi
 • دانشگاه فنی خاورمیانه / Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • دانشگاه سابانجی / Sabancı University / Sabancı Üniversitesi

گروه ب (خوب)

 • دانشگاه آنادولو / Anadolu University / Anadolu Üniversitesi
 • دانشگاه آنکارا / Ankara University / Ankara Üniversitesi
 • دانشگاه باغچه‌شهیر / Bahçeşehir University / Bahçeşehir Üniversitesi
 • دانشگاه دوکوز ایلول / Dokuz Eylül University / Dokuz Eylül Üniversitesi
 • دانشگاه اژه – اگه / Ege University / Ege Üniversitesi
 • دانشگاه ارجیس / Erciyes University / Erciyes Üniversitesi
 • دانشگاه قاضی / Gazi University / Gazi Üniversitesi
 • دانشگاه استانبول / Istanbul University / İstanbul Üniversitesi
 • دانشگاه تکنولوژی ازمیر / Izmir Institute of Technology / İzmir Teknoloji Üniversitesi
 • دانشگاه چوکوروا / Çukurova University / Çukurova Üniversitesi
 • دانشگاه مرمره – مارمارا / Marmara University / Marmara Üniversitesi
 • دانشگاه ۱۹ ماییس / Ondokuz Mayıs University / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • دانشگاه سلجوق / Selçuk University / Selçuk Üniversitesi
 • دانشگاه قاضی آنتپ / University of Gaziantep / Gaziantep Üniversitesi
 • دانشگاه ییلدیز تکنیک / Yıldız Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi
 • دانشگاه چانکایا / Çankaya University / Çankaya Üniversitesi
 • دانشگاه آتیلیم / Atılım University / Atılım Üniversitesi

گروه ج (متوسط)

 • دانشگاه اولوداغ / Uludağ University / Uludağ Üniversitesi
 • دانشگاه KTO کاراتای / KTO Karatay University / KTO Karatay Üniversitesi
 • دانشگاه رجب طیب اردوغان / Recep Tayyip Erdoğan University / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi