آزمونهای آزمایشی یوس

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۲۱

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 21 - آزمون شماره بیست و یکم یوس 2022 در تاریخ 20 خرداد 1401 بصورت حضوری در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۲۰

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 20 - آزمون شماره بیستم یوس 2022 در تاریخ 13 خرداد 1401 بصورت حضوری در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۹

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 19 - آزمون شماره نوزدهم یوس 2022 در تاریخ 23 اردیبهشت 1401 بصورت حضوری در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۸

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 18آزمون شماره هجدهم یوس 2022 بصورت حضوری در تاریخ 16 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۷

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 17 - آزمون شماره هفدهم یوس 2022 در تاریخ 2 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۶

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 16 - آزمون شماره شانزدهم یوس 2022 در تاریخ 2 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۴

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 14 - آزمون شماره چهاردهم یوس 2022 در تاریخ 19 فروردین 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۳

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 13 - آزمون شماره سیزدهم یوس 2022 در تاریخ 20 اسفند 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۲

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 12 - ریاضی - هوش - هندسه - آزمون شماره دوازدهم یوس 2022 در تاریخ 22 بهمن 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
1 2 7