نتایج آزمون‌ها

نتایج آزمون‌های پایان دوره

ترم آزمون شروع ترم پایان ترم مشاهده و دانلود
پاییز ۲-۱۴۰۰ CELP 1, 2, 3, 4 – TES ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پاییز ۱-۱۴۰۰ CELP 4 – TES ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
تابستان ۲-۱۴۰۰ TTC ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تابستان ۱-۱۴۰۰ CELP 1, 2, 4 – CELF A1 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
بهار ۲-۱۴۰۰ CELP 1, 2, 3, 4 – TES – CELF A1, A2 ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
بهار ۱-۱۴۰۰ CELP 2 , 3 ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
زمستان ۲-۹۹ CELP 1 ۹۹/۱۱/۱۵ ۹۹/۱۲/۲۴
زمستان ۲-۹۹ CELP 2 ۹۹/۱۱/۱۵ ۹۹/۱۲/۲۴
زمستان ۲-۹۹ CELP 3 ۹۹/۱۱/۱۵ ۹۹/۱۲/۲۴
زمستان ۱-۹۹ CELP 3 ۹۹/۱۰/۰۴ ۹۹/۱۱/۱۲
زمستان ۱-۹۹ CELP 1 ۹۹/۱۰/۰۴ ۹۹/۱۱/۱۲
زمستان ۱-۹۹ CELP 4 ۹۹/۱۰/۰۴ ۹۹/۱۱/۱۲
پاییز ۲-۹۹ ZDaF 1 ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۳۰
پاییز ۲-۹۹ CELP 1 ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۳۰
پاییز ۲-۹۹ CELP 2 ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۳۰
پاییز ۲-۹۹ CELP 4 ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۳۰
پاییز ۲-۹۹ CELP 3 ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۳۰
پاییز ۲-۹۹ TTC ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۳۰
پاییز ۲-۹۹ ZDaF 2 ۹۹/۰۹/۲۲ ۹۹/۰۹/۳۰
تابستان ۲-۹۹ CELP 1 ۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۶/۳۰
تابستان ۱-۹۹ CELP 2 ۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۶/۳۰
تابستان ۱-۹۹ CELF 2 ۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۶/۳۰
تابستان ۱-۹۹ CELP 4 ۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۶/۳۰
تابستان ۱-۹۹ TES ۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۶/۳۰
تابستان ۲-۹۹ CELP 4 ۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۶/۳۰
تابستان ۲-۹۹ CELP 1 ۹۹/۰۵/۲۲ ۹۹/۰۶/۳۱
تابستان ۱-۹۹ CELP 1 ۹۹/۰۴/۰۳ ۹۹/۰۵/۱۲
تابستان ۱-۹۹ CELP 2 ۹۹/۰۴/۰۴ ۹۹/۰۵/۱۳
تابستان ۱-۹۹ CELP 3 ۹۹/۰۴/۰۳ ۹۹/۰۵/۱۲
تابستان ۱-۹۹ CELP 4 ۹۹/۰۴/۰۴ ۹۹/۰۵/۱۳
زمستان ۲-۹۸ EXIT 1 ۹۸/۱۱/۱۶ ۹۸/۱۲/۲۵
زمستان ۲-۹۸ EXIT 3 ۹۸/۱۱/۱۶ ۹۸/۱۲/۲۵
زمستان ۲-۹۸ EXIT 2 ۹۸/۱۱/۱۶ ۹۸/۱۲/۲۵
زمستان ۲-۹۸ ZDaF 1 ۹۸/۱۱/۱۶ ۹۸/۱۲/۲۵
زمستان ۲-۹۸ ZDaF 2 ۹۸/۱۱/۱۶ ۹۸/۱۲/۲۵
TTC - -
CELP 1 - -
زمستان ۱-۹۸ ٍEXIT - -
CELP 2 - -
تابستان ۲-۹۸ CELP , EXIT - -
بهار ۲-۹۸ EXIT , CELP - -
بهار ۹۸ EXIT , CELP - -
زمستان ۱-۹۷ EXIT - -
پاییز ۲-۹۷ EXIT - -
پاییز ۱ EXIT - -
تابستان ۲-۹۷ EXIT - -
تابستان ۱-۹۷ EXIT - -
EXIT - -
ستان ۱-۹۷ EXIT - - EXIT - -