برچسب: تکمیل ظرفیت دانشگاه اینونو

تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا)

تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا) تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا) در رشته های : داروسازی: ۴ نفر پرستاری: ۱۱ نفر فیزیوتراپی: ۶ نفر شنوایی سنجی: ۳ نفر مامایی: ۷ نفر هوشبری (۲ساله): ۳ نفر علوم آزمایشگاهی (۲ساله): ۴ نفر رادیولوژی (۲ساله): ۵ نفر دانشگاه اینونو (مالاتیا) نمرات خود و دانشگاه های زیر را قبول […]

بیشتر