برچسب: تکمیل ظرفیت دانشگاه های ترکیه

تکمیل ظرفیت دانشگاههای خصوصی ترکیه

بیشتر

تکمیل ظرفیت دانشگاه جمهوریت

بیشتر

تکمیل ظرفیت دانشگاه زونگولداک

بیشتر

تکمیل ظرفیت دانشگاه هاران

تکمیل ظرفیت دانشگاه هاران تکمیل ظرفیت دانشگاه هاران (شانلی اورفا) در رشته های : دندان پزشکی: ۵ نفر پزشکی: ۶ دامپزشکی: ۷ پرستارس: ۵ رشته های دو ساله: اتاق عمل: ۲ نفر هوشبری: ۲ پروتز دندان: ۲ فیزیوتراپی: ۲ شنوایی سنجی: ۲ بینایی سنجی: ۲ رادیولوژی: ۲ علوم آزمایشگاهی: ۲ دانشگاه هاران (شانلی اورفا) علاوه […]

بیشتر

تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا)

تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا) تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا) در رشته های : پزشکی: ۱ نفر با شهریه ۱۰.۷۰۰ لیر پرستاری: ۴ نفر با شهریه ۸۶۰ لیر فیزیوتراپی: ۳ نفر با شهریه ۸۶۰ لیر فیزیوتراپی (۲ساله): ۸ نفر با شهریه ۵۷۰ لیر علوم آزمایشگاهی (۲ساله) : ۲ نفر با شهریه ۵۷۰ لیر […]

بیشتر

تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا)

تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا) تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا) در رشته های : داروسازی: ۴ نفر پرستاری: ۱۱ نفر فیزیوتراپی: ۶ نفر شنوایی سنجی: ۳ نفر مامایی: ۷ نفر هوشبری (۲ساله): ۳ نفر علوم آزمایشگاهی (۲ساله): ۴ نفر رادیولوژی (۲ساله): ۵ نفر دانشگاه اینونو (مالاتیا) نمرات خود و دانشگاه های زیر را قبول […]

بیشتر