برچسب: دانشگاه سلیمان دمیرل

شروع سالتحصیلی جدید دانشگاه سلیمان دمیرل

شروع سالتحصیلی جدید دانشگاه سلیمان دمیرل سالتحصیلی جدید 2021 - 2022 در دانشگاه اسپارتا واقع در شهر اسپارتا به صورت تمام حضوری آغاز خواهد شد.

بیشتر

دانشگاه سلیمان دمیرل – Süleyman Demirel

بیشتر