رتبه بندی دانشگاه های جهان – Times Higher Education 2022

رتبه در جهان نام دانشگاه تعداد دانشجویان تمام وقت
۴۰۱–۵۰۰ Cankaya University ۷,۷۱۶
۵۰۱–۶۰۰ Koç University ۵,۵۲۱
۵۰۱–۶۰۰ Sabancı University ۳,۷۰۰
۶۰۱–۸۰۰ Bilkent University ۹,۹۶۱
۶۰۱–۸۰۰ Hacettepe University ۴۹,۰۲۶
۶۰۱–۸۰۰ Istanbul Technical University ۲۵,۶۴۰
۶۰۱–۸۰۰ Middle East Technical University ۱۸,۳۴۶
۸۰۱–۱۰۰۰ Bahçeşehir University ۱۷,۸۵۹
۸۰۱–۱۰۰۰ Boğaziçi University ۱۳,۱۰۸
۸۰۱–۱۰۰۰ Istanbul University-Cerrahpaşa ۲۶,۶۸۰
۸۰۱–۱۰۰۰ Istanbul Medeniyet University ۸,۶۶۱
۱۰۰۱–۱۲۰۰ Atatürk University ۶۳,۴۰۰
۱۰۰۱–۱۲۰۰ Atılım University ۹,۴۲۱
۱۰۰۱–۱۲۰۰ Bezmiâlem Vakif University ۳,۵۶۷
۱۰۰۱–۱۲۰۰ Duzce University ۲۱,۵۹۷
۱۰۰۱–۱۲۰۰ Istanbul University ۸۴,۹۹۱
۱۰۰۱–۱۲۰۰ Karabük University ۴۷,۲۰۸
۱۰۰۱–۱۲۰۰ Ozyegin University ۶,۶۴۹
۱۰۰۱–۱۲۰۰ Yıldız Technical University ۳۱,۳۶۹
۱۲۰۱+ Acıbadem University ۲,۶۸۷
۱۲۰۱+ Akdeniz University ۴۱,۸۲۴
۱۲۰۱+ Aksaray University ۲۱,۹۳۹
۱۲۰۱+ Anadolu University ۲۹,۶۱۲
۱۲۰۱+ Ankara University ۶۸,۵۷۸
۱۲۰۱+ Başkent University ۱۳,۵۴۵
۱۲۰۱+ Bolu Abant Izzet Baysal University ۲۲,۸۵۵
۱۲۰۱+ Bursa Uludağ University ۳۴,۹۷۳
۱۲۰۱+ Cukurova University ۴۲,۱۷۷
۱۲۰۱+ Dicle University ۲۶,۰۲۴
۱۲۰۱+ Dokuz Eylül University ۵۸,۵۶۳
۱۲۰۱+ Dumlupinar University ۴۵,۹۴۵
۱۲۰۱+ Ege University ۴۶,۸۲۵
۱۲۰۱+ Erciyes University ۴۷,۰۷۵
۱۲۰۱+ Erzincan Binali Yıldırım University ۱۴,۰۵۳
۱۲۰۱+ Eskişehir Osmangazi University ۳۱,۰۸۶
۱۲۰۱+ Gazi University ۴۰,۶۵۷
۱۲۰۱+ Gaziantep University ۳۵,۶۶۷
۱۲۰۱+ Gebze Technical University ۷,۵۵۱
۱۲۰۱+ Istanbul Medipol University ۲۱,۰۵۶
۱۲۰۱+ Izmir Institute of Technology ۵,۳۴۲
۱۲۰۱+ Karadeniz Technical University ۳۸,۶۳۰
۱۲۰۱+ Kocaeli University ۷۱,۱۳۵
۱۲۰۱+ Marmara University ۷۰,۳۵۶
۱۲۰۱+ Necmettin Erbakan University ۲۰,۳۹۹
۱۲۰۱+ Ondokuz Mayis University ۵۲,۸۷۴
۱۲۰۱+ Recep Tayyip Erdoğan University ۱۳,۰۵۴
۱۲۰۱+ Sakarya University ۴۲,۵۵۷
۱۲۰۱+ Selçuk University ۴۷,۱۹۰
۱۲۰۱+ Sivas Cumhuriyet University ۲۱,۰۵۹
۱۲۰۱+ Süleyman Demirel University ۴۱,۲۷۲
۱۲۰۱+ TOBB University of Economics and Technology ۴,۷۷۷
۱۲۰۱+ Tokat Gaziosmanpaşa University ۱۷,۷۵۸
۱۲۰۱+ Yeditepe University ۱۷,۶۱۰
۱۲۰۱+ Zonguldak Bülent Ecevit University ۲۸,۷۱۰
۱۲۰۱+ Abdullah Gül University ۱,۹۵۸
۱۲۰۱+ Altınbaş University ۶,۸۲۳
Reporter Altınbaş University ۶,۸۲۳
Reporter University of Health Sciences, Turkey ۱۷,۳۲۲
Reporter Istanbul Aydın University ۲۶,۴۲۱
Reporter Istanbul Bilgi University ۱۱,۹۰۴
Reporter Kadir Has University ۴,۹۸۲
Reporter Kastamonu University ۱۸,۸۶۷
Reporter Konya Technical University ۱۴,۰۱۵
Reporter Kütahya Health Sciences University ۲,۴۴۳
Reporter Uşak University ۲۶,۰۰۸
Reporter Üsküdar University ۱۰,۷۶۸
Reporter Yaşar University ۶,۸۴۷