آزمونهای یوس ۲۰۲۱

دانشگاه کاپادوکیا

تاریخ آزمون ۱۶ اسفند ۹۹
ساعت آزمون ۱۱:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام اعلام نشده

دانشگاه باشکنت

تاریخ آزمون اول ۱۹ اسفند ۹۹
تاریخ آزمون دوم ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ آزمون سوم ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ آزمون چهارم ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ آزمون پنجم ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ آزمون ششم ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ آزمون هفتم ۱۵ تیر ۱۴۰۰
تاریخ آزمون هشتم ۲۹ تیر ۱۴۰۰
تاریخ آزمون نهم ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ آزمون دهم ۲۶ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ آزمون یازدهم ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ آزمون دوازدهم ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
ساعت آزمون اعلام نشده
مهلت ثبت نام اعلام نشده

دانشگاه ماردین آرتوکلو

تاریخ آزمون اول ۵ فروردین ۱۴۰۰ – مهلت ثبت نام ۲۷ بهمن ۹۹ تا ۲۵ اسفند ۹۹
تاریخ آزمون دوم ۶ خرداد ۱۴۰۰ – مهلت ثبت نام ۱۶ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت
تاریخ آزمون سوم ۱۷ تیر ۱۴۰۰ – مهلت ثبت نام ۱۷ خرداد تا ۷ تیر
ساعت آزمون ۱۱:۰۰ به وقت ترکیه

دانشگاه هارران

تاریخ آزمون اول ۷ فروردین ۱۴۰۰ – مهلت ثبت نام ۱۰ بهمن ۹۹ تا ۲۴ اسفند ۹۹
تاریخ آزمون دوم ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ – مهلت ثبت نام ۳۰ فروردین تا ۱۶ خرداد
ساعت آزمون ۱۴:۰۰ به وقت ترکیه

دانشگاه دوملوپینار

تاریخ آزمون اول ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ – مهلت ثبت نام ۱۸ اسفند ۹۹ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ آزمون دوم ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ – مهلت ثبت نام ۶ اردیبهشت تا ۹ خرداد
تاریخ آزمون سوم ۷ شهریور ۱۴۰۰ – مهلت ثبت نام ۱۴ تیر تا ۲۴ مرداد
ساعت آزمون ۱۱:۰۰ به وقت ترکیه

دانشگاه صدقی کوچمان

تاریخ آزمون ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مهلت ثبت نام ۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت
ساعت آزمون ۱۱:۰۰ به وقت ترکیه

دانشگاه ۱۹ مایس

تاریخ آزمون ا خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۳:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۶ بهمن ۹۹ تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

دانشگاه کارابوک

تاریخ آزمون اول ۶ خرداد ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۱۱ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت
تاریخ آزمون دوم ۱۱ تیر ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۲۵ خرداد تا ۷ تیر
تاریخ آزمون سوم ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۲۳ تیر تا ۱۲ مرداد
تاریخ آزمون چهارم ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۲۶ مرداد تا ۹ شهریور
ساعت آزمون اعلام نشده

دانشگاه علاالدین کیقباد

تاریخ آزمون اول ۸ خرداد ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۱۶ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت
تاریخ آزمون دوم ۲۰ تیر ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۱۷ خرداد تا ۱۱ تیر
تاریخ آزمون سوم ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۳ شهریور تا ۱۱ شهریور
ساعت آزمون ۱۳:۰۰ به وقت ترکیه

دانشگاه کاستامونو

تاریخ آزمون ۸ خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۳:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۱۳ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت

دانشگاه آنادولو

تاریخ آزمون ۸ خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون اعلام نشده
مهلت ثبت نام ۱۲ فروردین تا ۲۸ اردیبهشت

دانشگاه ارزروم تکنیک

تاریخ آزمون ۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون اعلام نشده
مهلت ثبت نام ۱۱ اسفند ۹۹ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانشگاه فیرات

تاریخ آزمون ۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۴:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۲ فروردین تا ۲۶ اردیبهشت

دانشگاه اولوداغ

تاریخ آزمون (آنلاین – ایران) ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۲۷ بهمن ۹۹ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه ساعت آزمون ۱۰:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ آزمون (سایر – ایران) ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۲۷ بهمن ۹۹ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه ساعت آزمون ۱۴:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ آزمون (حضوری- ترکیه) ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام ۲۷ بهمن ۹۹ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه ساعت آزمون ۱۰:۰۰ به وقت ترکیه
ساعت آزمون اعلام نشده

دانشگاه ساکاریا

تاریخ آزمون ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۵:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام  تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه

دانشگاه مرسین

تاریخ آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون اعلام نشده
مهلت ثبت نام ۹ فروردین تا ۳ اردیبهشت

دانشگاه اینونو

تاریخ آزمون ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون اعلام نشده
مهلت ثبت نام اعلام نشده

دانشگاه اگه (اژه)

تاریخ آزمون ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۳:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۱۸ اسفند ۹۹ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

دانشگاه ارجیس

تاریخ آزمون ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۴:۳۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۱۳ بهمن ۹۹ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

دانشگاه مصطفی کمال

تاریخ آزمون ا تیر ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۰:۳۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۱۱ اسفند ۹۹ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

دانشگاه گیرسون

تاریخ آزمون ۹ تیر ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۳:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۱۱ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه

دانشگاه قاضی آنتپ

تاریخ آزمون ۱۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۴:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۱۳ بهمن ۹۹ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

دانشگاه جراح پاشا

تاریخ آزمون ۱۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۵:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۲۷ بهمن ۹۹ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه

دانشگاه کارامان اوغلو مهمت بی

تاریخ آزمون ۱۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۵:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۲۵ اسفند ۹۹ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۰

دانشگاه کارادنیز تکنیک

تاریخ آزمون ۱۶ تیر ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۴:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۱۳ بهمن ۹۹ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

دانشگاه پاموک کاله

تاریخ آزمون ۱۶ تیر ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۵:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۲۶ فروردین تا ۷ خرداد

دانشگاه استانبول

تاریخ آزمون ۱۹ تیر ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۵:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۱۱ اسفند ۹۹ تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰

دانشگاه سوتچی امام

تاریخ آزمون ۱۹ تیر ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۱۵:۰۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۱۱ اسفند ۹۹ تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰

دانشگاه چوکوراوا

تاریخ آزمون ۹ مرداد ۱۴۰۰
ساعت آزمون ۹:۳۰ به وقت ترکیه
مهلت ثبت نام ۲۷ بهمن ۹۹ تا ۹ خرداد ۱۴۰۰

دانشگاه فنی خاورمیانه

تاریخ آزمون آزمون ندارد
ساعت آزمون آزمون ندارد
مهلت ارسال مدارک ۱۰ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دانشگاه بهداشت و تکنولوژی کوجالی

تاریخ آزمون آزمون ندارد
ساعت آزمون آزمون ندارد
مهلت ارسال مدارک ۲۶ دی ۹۹ تا ۸ مرداد ۱۴۰۰

دانشگاه مونزور

تاریخ آزمون آزمون ندارد
ساعت آزمون آزمون ندارد
مهلت ارسال مدارک ۴ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

دانشگاه کاتب چلبی

تاریخ آزمون آزمون ندارد
ساعت آزمون آزمون ندارد
مهلت ارسال مدارک ۲۲ اسفند ۹۹  تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

دانشگاه باتمان

تاریخ آزمون آزمون ندارد
ساعت آزمون آزمون ندارد
مهلت ارسال مدارک ۲۴ خرداد ۱۴۰۰  تا ۷ تیر ۱۴۰۰

دانشگاه حاجت تپه

تاریخ آزمون آزمون ندارد
ساعت آزمون آزمون ندارد
مهلت ارسال مدارک ۱۰ خرداد ۱۴۰۰  تا ۱۱ تیر ۱۴۰۰

دانشگاه عزت بایسال

تاریخ آزمون آزمون ندارد
ساعت آزمون آزمون ندارد
مهلت ارسال مدارک خرداد ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد