رتبه بندی دانشگاه های ترکیه – شانگهای ۲۰۲۲

 

 

رتبه در جهان نام دانشگاه رتبه در ترکیه
۴۰۱–۵۰۰ Istanbul University ۱
۶۰۱–۷۰۰ Hacettepe University ۳-۲
۶۰۱–۷۰۰ University of Health Sciences Turkey ۳-۲
۸۰۱–۹۰۰ Ankara University ۵-۴
۸۰۱–۹۰۰ Dokuz Eylul University ۵-۴
۹۰۱–۱۰۰۰ Ege University ۱۱-۶
۹۰۱–۱۰۰۰ Erciyes University ۱۱-۶
۹۰۱–۱۰۰۰ Fırat University ۱۱-۶
۹۰۱–۱۰۰۰ Gazi University ۱۱-۶
۹۰۱–۱۰۰۰ Istanbul Technical University
۱۱-۶
۹۰۱–۱۰۰۰ Middle East Technical University ۱۱-۶