برچسب: آزمون یوس 2020

دانشگاه کارامان اوغلو مهمت بی – Karamanoğlu Mehmetbey

بیشتر

دانشگاه جلال بایار – Celal Bayar

بیشتر

دانشگاه عزت بایسال – Bolu Abant İzzet Baysal

بیشتر

دانشگاه توکات قاضی عثمان پاشا – Tokat Gaziosmanpaşa

بیشتر

دانشگاه کارابوک – Karabük

بیشتر

دانشگاه ازمیر دموکراسی – İzmir Demokrasi

بیشتر

دانشگاه دوزجه – Düzce

بیشتر

دانشگاه شیخ ادبالی – Şeyh Edebali

بیشتر

دانشگاه ارزروم تکنیک – Erzurum Teknik

بیشتر
1 2 7